תנאי שימוש

תקנון אתר

 1. כללי
  1. אתר האינטרנט קפקה (להלן: ״האתר״) שפותח ומופעל ע״י חברת קפקה גרופ בע״מ, ח.פ.  515248102 להלן: ״קפקה״), הוא אתר מסחר אלקטרוני הנועד לאפשר לגולשים רכישת מוצרים ושירותים ברשת האינטרנט.
  2. הוראות תקנון מהוות הסכם מחייב והן יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר. כל דיון משפטי בינך לבין קפקה יתבסס על הוראות תקנון זה כהסכם בינך לבין קפקה. משכך, הנך מתבקש, כתנאי לשימוש באתר זה, לקרוא בעיון את כל הוראות תקנון זה.
  3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים באמצעות האתר, מהוות הסכמה מצדך להוראות התקנון. על כן, אם אינך מסכים לאיזה מתנאי תקנון זה, הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר ולהימנע מגלישה בו.
  4. התכנים המועלים והמפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של קפקה ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
  5. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
  6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות תקנון זה.
  7. ככלל ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי – למעט שבתות ומועדי ישראל. בשבתות ובמועדי ישראל האתר לא יהיה פעיל.
 2. המכירות באתר
  1. קפקה מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים הן מקפקה והן מספקים אחרים, חלקם ספקים ישראליים וחלקים ספקים מחו"ל (להלן: ״הספקים״, לפי העניין).
  2. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה באתר מוצג ״דף מכירה״, שכולל את השם המסחרי של הספק, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: ״דף המכירה״).
  3. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה כוללים מע״מ על פי דין (אלא אם כן מצוין במפורש אחרת בדף המכירה), במידה וחל תשלום מע״מ על העסקה לפי כל דין.
  4. טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: ״פעולה״) תוכל תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא, ובכל מקרה תידרש להקליד פרטים בסיסיים וביניהם שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, ככל שיידרשו. בשלב זה הנך הופך ללקוח האתר (להלן: ״הלקוח״ או ״מבצע הפעולה״).
  5. מסירת פרטים נכונים היא תנאי לביצוע ההזמנה. הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  6. מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע קפקה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עם קבלת אישור ההזמנה על-ידי חברת כרטיסי האשראי, תינתן הודעה על אישור הפעולה או על דחייתה. במידה שאושרה, ההזמנה תירשם במחשבי קפקה ותוך 24 שעות מסיום הליך המכירה יישלח אישור ביצוע הפעולה באמצעות הדואר האלקטרוני.
  7. רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח, אישור הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל קפקה.
  8. הרישום שנרשם במחשבי קפקה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
  9. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לקפקה בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. קפקה, תבצע את השינוי בכפוף ובהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את קפקה בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
  10. 2.10.במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה על כך. במקרה זה מבצע הפעולה יידרש, לצורך השלמת הרכישה, ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של קפקה ולהסדיר את אישור חברת האשראי לביצוע העסקה או דרך תשלום אחרת לפי שיקול דעת קפקה.
  11. 2.11.פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה על-ידי מבצע הפעולה. יצוין כי מועדי המשלוח ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה קפקה רשאית לבטל את ההזמנה.
  12. 2.12.במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, קפקה תיצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על-ידי מבצע הפעולה. במקרה זה, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. אם מבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה קפקה תיצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של קפקה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה קפקה רשאית לבטל את ההזמנה.
  13. 2.13.המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי של הספקים המציעים את מוצריהם באתר והאחראים לאספקתם ללקוח, וכל הזמנה ואספקה של מוצר באתר תהיה כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה.

עם זאת, במידה ויתברר כי, מסיבות אשר אינן בשליטת קפקה, מוצר שנרכש באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר אצל הספק לאחר הרכישה, תישלח אליך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה קפקה תוכל להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם תקבל את הצעת קפקה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. במקרה שתחליט כי אינך מעוניין במוצר החלופי, הזמנתך תבוטל וקפקה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. במקרה זה לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי קפקה בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישת המוצר או ציפייה לרכישתו, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו״ב.

 1. מוצרים הנמכרים על-ידי הספקים
  1. האתר מאפשר ללקוח לרכוש מוצרים ו/או שירותים ישירות מספקים בארץ כמו גם מספקים זרים (להלן: "מוצרי הספקים").
  2. יובהר כי גם אדם פרטי רשאי למכור מוצרים באמצעות האתר ואין האתר דורש כי הספקים המוכרים את מוצריהם דרכו יהיו מאוגדים בצורה משפטית מסוימת. להסרת ספק, גם מוכרים פרטיים ייכללו להלן במונח "הספקים".
  3. יובהר כי האתר משמש אך ורק כפלטפורמה לביצוע עסקאות בין לקוחות האתר לבין הספקים. עסקאות אלה נעשות במישרין בין הלקוח לספק וקפקה אינה צד לעסקאות אלה והיא אינה אחראית למוצרים ו/או לאספקתם ו/או לתקינותם ו/או לאחריות עליהם. יחד עם זאת, במקרה שתתקבל תלונה מלקוח בגין מוצר שנרכש באמצעות האתר, קפקה תפעל במאמצים סבירים ומקובלים מול הספק הרלוונטי במטרה לנסות ולפתור את התלונה לשביעות רצון הלקוח.
  4. באותם מקרים בהם קפקה מוכרת את המוצרים כספק באמצעות האתר, האמור בתקנון זה ביחס לספקים יחול על קפקה עצמה. במקרים אלה שמה של קפקה תצוין ברובריקת ספק בדף המכירה.
  5. כל המידע המוצג באתר לגבי מוצרי הספקים, לרבות בעניין טיבם ואיכותם, התקבל מהספקים ומצוי באחריותם הבלעדית של הספקים. למען הסר ספק יובהר כי אין באפשרות האתר לאמת את פרטי המידע שמתקבל מהספקים בנוגע למוצרים השונים, לרבות בעניין מפרטי המוצרים, התמונות שהוצגו בדפי המכירה וכיו״ב.
  6. המוצרים שנרכשו יישלחו ממחסני הספקים בארץ או בחו״ל ללקוח באמצעות דואר רגיל ו/או דואר רשום ו/או חברת שליחויות (להלן: ״השילוח״), בהתאם לסוג השילוח הנקוב בדף המכירה ובמועדי האספקה הקבועים בדף המכירה.
  7. שילוח מוצרי הספקים ייעשה לבית הלקוח או לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח, בהתאם למפורט בדף המכירה. זמן המשלוח ממחסני הספק המפורט בדף המכירה הינו זמן משלוח משוער, וייתכנו עיכובים הנובעים מסיבות שונות. האתר אינו אחראי לאיחור באספקת מוצרי הספקים ולכל נזק שייגרם ללקוח בשל כך.
  8. המחירים המפורטים באתר כוללים מע״מ ומסים אחרים שעשויים לחול, אך ביחס למוצרים המיובאים מחו"ל המחירים אינם כוללים דמי מכס או כל מס או היטל אחר שייתכן ויוטל על המוצר על-ידי רשויות המיסים בישראל (להלן: ״מס״). ככל שיוטל מס הוא ישולם על-ידי הלקוח ישירות לגורם הרלוונטי ובהתאם לתנאים שייקבעו על-ידי אותו גורם.
  9. חלק מהמוצרים נמכרים על ידי ספקים שאינם חייבים בתשלום מע"מ. מטבע הדברים, במקרים אלה הלקוח לא יוכל לקבל זיכוי בגין תשלום מע"מ.
  10. 3.10.חלק ממוצרי הספקים המוצגים באתר מגיעים עם תעודת אחריות מקורית של היצרן ו/או הספק וקבלת האחריות כפופה להוראות המופיעות על גבי תעודת האחריות. שירות לאחר מכירה בגין מוצרי הספקים עשוי להתבצע בכתובת היצרן ו/או הספק. ביחס למוצרים המיובאים מחו"ל, האתר ו/או הספקים אינם מתחייבים שהשירות יתבצע בישראל.
  11. 3.11.קפקה דורשת מהספקים לפעול ככל יכולתם על מנת שהמוצר יסופק ללקוח כשהוא שלם ותקין, ולהתחייב שאם המוצר הגיע שבור ו/או לא תקין הספק יחליף על חשבונו את המוצר, ובתנאי שתלונת הלקוח בדבר אי שלמות ו/או תקינות המוצר תתקבל אצל קפקה לא יאוחר מ-48 שעות ממועד קבלת המוצר. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף 3.3 לעיל.
  12. 3.12.יובהר כי הספקים אינם מספקים שירותי הרכבה, אלא אם כן מצוין אחרת בדף המכירה, והלקוח נוטל על עצמו להרכיב את המוצר בעצמו ו/או באמצעות איש מקצוע מטעמו, והוא לא יבוא בתלונה כלשהי כלפי האתר ו/או הספקים בנוגע להרכבת המוצר ו/או בנוגע לנזק שנגרם למוצר בשל הרכבתו.
 2. אספקת המוצרים
  1. קפקה ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על-ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בזמן הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. קפקה ו/או הספקים יפעלו לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. קפקה ו/או הספקים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 3.7 לעיל.
  2. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, קפקה ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. קפקה עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3.7 לעיל.
  3. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. הצורך בהובלה חריגה יצוין בדף המכירה. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, קפקה ו/או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בדרך כלל.
  4. הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע״מ יחולו על כל אספקה / הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל לקוח. משלוח באמצעות שליח ייעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיו״ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיו״ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
  5. זמני אספקת המוצרים / שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה׳, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
  6. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית קפקה ו/או הספקים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
  7. רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מקפקה או מעסקו של הספק, בהתאם לגורם האחראי על הספקת המוצר ללקוח, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. ככל שהעניין לא צוין בדף מכירה, בירורו ייעשה באמצעות שירות הלקוחות של קפקה. במקרה שנקבע כי המוצר ייאסף באיסוף עצמי, האיסוף חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. רוכש המוצר שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, ייחשב כלקוח שנתן הודעה בדבר ביטול העסקה, וקפקה תהיה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בסעיף 9.6 להלן.
  8. במקרה בו לא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור הצרכן (מוצר בהזמנה אישית) בחלוף 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, יהיו קפקה ו/או הספק (לפי העניין) רשאים להשמיד את המוצר או להמשיך ולהחזיקו, לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה בו לא הושמד המוצר, יהיו קפקה ו/או הספקים (לפי העניין) רשאים לגבות דמי אחסנה בגין כל יום בו נשמר.
  9. בעת אספקת המוצר, רשאים קפקה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר, הכל כתנאי למסירה המוצר.
  10. 4.10.במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על-פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על-ידו בעת ההרשמה.
  11. 4.11.במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, יידע הלקוח את קפקה בדבר העיכוב בתוך 2 ימי עסקים. אם הלקוח לא יידע את קפקה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך 2 ימי עסקים ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר, ולקפקה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי קפקה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3.7 לעיל.
 3. שירות הלקוחות
  1. בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על-ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות בשעות הפעילות המפורסמות באתר לנציגי שירות הלקוחות של קפקה, אשר ישמחו לעזור ולהפנות אותך במקרה הצורך לנציגי הספק הרלוונטי. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של קפקה גם לקבלת פרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו.
  2. פרטי ההתקשרות של שירות הלקוחות של קפקה הם כמפורט בקישורית "צור קשר" שבאתר.
  3. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בשעות הפעילות בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 4. מילוי משובים והשימוש בהם
  1. קפקה רשאית, אך לא חייבת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח ללקוח, בסיום כל מכירה, כשירות נוסף בעבור הלקוח באתר, משוב בו הלקוח יתבקש לחוות דעתו, בין היתר, על הליך המכירה, על הספק ועל המוצר ו/או השירות אשר נרכשו על-ידו ולדרגם בהתאם (להלן: ״המשובים״). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על-ידי הלקוח.
  2. נשלחו על-ידי קפקה ללקוח המשובים או ניתנה ללקוח אפשרות למלא משוב כלשהו על ספק, מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:
   1. 6.2.1.הלקוחות מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים במשוב, וזאת רק ביחס למוצרים ו/או שירותים אותם רכשו בפועל. לקוח הממלא משוב יציין עובדות ונתונים אובייקטיביים בלבד ובאופן מלא.
   2. 6.2.2.חל איסור מוחלט על לקוחות לעשות במילוי המשובים שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. לקוח אשר מילא משוב באחד האופנים המפורטים בסעיף זה, ישפה את קפקה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו, כגון מצד אחד הספקים, בגין פגיעה עקב מילויו של משוב באופן שאינו ראוי על ידי לקוח כאמור.
   3. 6.2.3.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי קפקה רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד לקוחות אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות לפי סעיף זה בקשר עם מילוי המשובים. במקרים של הפרה כאמור תהיה קפקה רשאית להסיר לאלתר את המשוב מהצגה באתר ו/או להעביר את פרטי הלקוח לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, שלפי שיקול דעתה המוחלט של קפקה נפגע או עלול להיפגע מפרטי המשוב כאמור ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש לפי שיקול דעתה של קפקה בנסיבות העניין.
  3. קפקה רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או להימנע מלהציג כלל כל משוב או כל חלק הימנו, והכל מבלי שהיא תהיה מחויבת לידע את הלקוח אשר מילא את המשוב הרלוונטי.
  4. קפקה רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את נתוני המשובים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, וללקוחות לא תהיה כל טענה כנגד פרסום כאמור.
  5. לקפקה אין כל דרך להתחקות אחר זהות כותבי המשובים המפורסמים באתר ומניעיהם, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בגין זהותם ותוכן משוביהם.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי אין לראות בהצגת נתוני המשוב באתר לכשעצמם או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם קפקה ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו נתוני המשובים, ואין להסתמך על נתונים אלה לבדם לצורך בחינת כדאיות העסקה. המשובים המפורסמים באתר מהווים לכל היותר אמצעי אחד מיני רבים בהם יכול הלקוח לעשות שימוש על מנת לבחון את כדאיות העסקה אותה בכוונתו לבצע.
  7. ככלל, קפקה תציג את תוצאות ו/או תכני המשובים לצפייה באתר באופן אוטומטי וכפי שהן (As Is), מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. קפקה לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים, ככל שיגרמו ללקוחות האתר או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם שימוש בנתוני המשובים.
 5. כשרות להשתמש באתר
  1. כל לקוח רשאי להשתתף באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   1. 7.1.1.הלקוח הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – אסור לך לעשות שימוש באתר ללא אישור האפוטרופוס, ואם תעשה שימוש באתר יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
   2. 7.1.2.הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או שהוא תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
   3. 7.1.3.הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי או כרטיס זר שקפקה מאפשרת סליקה באמצעותו באופן פרטני.
   4. 7.1.4.הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
  2. חל איסור מוחלט על הספקים ו/או על עובדיהם ו/או על מי שקשור עימם מלהשתתף במכירות של מוצרי או שירותי הספק באתר.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קפקה תהיה רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו, וזאת בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. 7.3.1.מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
   2. 7.3.2.מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
   3. 7.3.3.מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
   4. 7.3.4.מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בקפקה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד שלישי כלשהו;
 6. מדיניות פרטיות
  1. כדי לרכוש מוצר או שירות באתר תוכל לבחור תחילה שם לקוח וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
  2. שם הלקוח והסיסמא האישית נועדו לשימושך בלבד והנך נדרש לשמור אותם בסודיות. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בהם שימוש, בכל דרך שהיא, קפקה תהיה רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם הלקוח והסיסמא האישית שלך עשה כן באישורך. מכל מקום, קפקה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם כתוצאה משימוש בלתי מורשה כאמור בשם הלקוח ובסיסמתך האישית שלך.
  3. ללקוחות ידוע והם מסכימים במפורש כי כל הפרטים שנמסרים על-ידי הלקוחות לקפקה במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוחות במהלך הגלישה, יכול שייאגר במאגרי המידע של קפקה. בעצם שכניסתך לאתר הנך מאשר לקפקה לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות בקבוצת קפקה. להסרת ספק, יובהר כי המידע כאמור אינו כולל את פרטי אמצעי התשלום של הלקוחות.
  4. ככל שהמוצר או השירות שהוזמן על-ידך באתר יסופק לך ישירות על-ידי הספק שאינו קפקה, המידע הנ״ל יועבר לספק הרלוונטי בכדי לאפשר לספק את אספקת המוצר או השירות לידיך בהתאם לפרטיך שנמסרו לאתר. קפקה עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין ופועלת באמצעים סבירים ומקובלים למנוע שימוש לרעה על-ידם במידע המועבר אליהם על-ידי קפקה. עם זאת, קפקה אינה אחראית לכל שימוש שייעשה, ככל שייעשה, על-ידי הספק במידע שהועבר לו על-ידי קפקה.
  5. מעבר לשימושים הנ"ל קפקה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, למעט כאשר הדבר נדרש על-פי דין או בכדי למנוע שימוש לרעה. קפקה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
  6. קפקה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על-מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע המועבר לידיה. בכלל זה קפקה שוכרת שירותי חברת סליקה בעלת רישיון ומוניטין, אשר פרטי כרטיסי האשראי של לקוחות קפקה מגיעים אך ורק לידיה. למיטב ידיעתה של קפקה, כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית על ידי אותה חברת סליקה באופן מוצפן לפי תקן. בשום מקרה קפקה לא תהיה אחראית כלפי הלקוח לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע הנוגע לפרטי כרטיס האשראי של הלקוח ייאבד או אם ייעשה בפרטים אלה שימוש בלתי מורשה, אלא אם כן, ללקוח נגרם נזק ישיר בשל רשלנותה של קפקה.
  7. במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הנך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר. קפקה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מקפקה, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שתקבל מקפקה.
  8. הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות באתר.
  9. לקפקה אין אפשרות או יכולת לדעת אם הנך עושה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הנך מאשר ומתחייב בפני קפקה כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ׳׳ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצדם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.
  10. 8.10.קפקה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שייאספו תוך שימושך באתר, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו״ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית.
  11. 8.11.קפקה תהיה רשאית לעשות שימוש ב״עוגיות״ ("cookies" – קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על-ידי השרת של קפקה על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה לקוח באמצעות הדפדפן שלך), וזאת על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה״עוגיות״ אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
 7. ביטול עסקה
  1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ׳׳א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על-פיו.
  2. לשם נוחיות הלקוח בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
   1. 9.2.1.ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם; יובהר כי הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, יוצגו בפניך במסמך שיישלח אליך באמצעות דוא"ל שתמסור לקפקה ברישומך לאתר, וזאת לאחר ביצוע ההזמנה על-ידך. תיעוד לשליחת הודעת דוא"ל עם המסמך הנ"ל ממחשבי קפקה יהווה ראיה למסירת המסמך הנ"ל ללקוח מיד לאחר ביצוע ההזמנה על-ידו.
   2. 9.2.2.ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

באשר למסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, הרי שגם ברכישת שירות תיעוד לשליחת הודעת דוא"ל עם המסמך הנ"ל ממחשבי קפקה יהווה ראיה למסירת המסמך הנ"ל ללקוח מיד לאחר ביצוע ההזמנה על-ידו.

 1. ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:
  1. 10.1.טובין פסידים;
  2. 10.2.שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
  3. 10.3.מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ״ה-1995;
  4. 10.4.טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
  5. 10.5.טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 2. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לקפקה בלבד, באמצעות פקס שמספרו מופיע בקישורית "צור קשר" שבאתר.
 3. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה (״אי התאמה״), הלקוח יהיה זכאי להחזרה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, של אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה; חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה יבוטל, יימסר למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא ייגבו ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק שפרטיו יימסרו לו על-ידי קפקה במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

 1. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול עסקה על-ידך שלא עקב פגם או א התאמה רשאית קפקה, על-פי חוק הגנת הצרכן, לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, יוחזר למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה יבוטל, יימסר למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא ייגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לספק שפרטיו יימסרו לו על-ידי קפקה במקום עסקו של הספק, וזאת על חשבון מבצע הפעולה. והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

למען הסר ספק, ביקש מבצע הפעולה כי הנכס ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר והדבר אושר על-ידי קפקה, יהיו קפקה ו/או הספק האחראי לשילוח רשאים לגבות ממבצע הפעולה דמי שילוח בגין הובלה כאמור.

 1. דע: כל עוד אין סתירה מפורשת בין הוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן (מכר מרחוק) לבין הוראות אחרות של חוק זה והוראות של תקנות שהותקנו מכוחו – הוראות החוק והתקנות יחולו על העסקאות בינך לבין קפקה / הספק. כך למשל, יחולו על העסקאות הוראות סעיף 14ו לחוק הגנת הצרכן, הקובע, בין היתר, כי אין להחזיר מוצר שנעשה בו שימוש, וכן יחולו תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה") הקובעות אלו מוצרים ובאלו תנאים ניתנים להחזרה.

תקנות ביטול עסקה מוסיפות על רשימת המוצרים שאינם ניתנים להחזרה המופיעה בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן. בנוסף קובעות תקנות ביטול עסקה רשימת מוצרים לגביהם פתיחת אריזתם המקורית תעיד לכאורה על כך שנעשה במוצר שימוש ולא ניתן להחזירו (כדוגמת ביגוד והנעלה ותכשיטים מסוימים), וכן מוצרים שלגביהם חיבורם לחשמל ייחשב כשימוש המונע את אפשרות ההחזרה (לדוגמא מכשירים אלקטרוניים ומכשירים חשמליים ושעונים).

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה החזרת מוצרים (בין אם זו נעשית מכוח הוראות החוק והתקנות ובין אם בשל הסכמתה של קפקה / הספק להחזרתם לפנים משורת הדין), לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה את מצבו לרעה – כפופה לזכותה של קפקה / הספק להפחית את התמורה המוחזרת בשל כך בגובה נזקיה של קפקה / הספק.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

15.1 מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 9.5-9.8 לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף 9.2 לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תהיה קפקה רשאית לחייב את הלקוח בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול. בנוסף, במקרה שהותקנו בביתך על-ידי קפקה ו/או הספק טובין לצורך מתן שירות לפי העסקה, תהיה קפקה רשאית לגבות ממך תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים או לפי סכום מקסימלי אחר הקבוע בכל דין.

  1. 15.2.ייתכן כי באתר יוצעו מעת לעת מוצרים אשר ייוצרו אישית בעבור הלקוח על-ידי הספק בהתאם להזמנתו האישית של מבצע הפעולה באתר או יעוצבו אישית על-ידי הלקוח בעבורו, לפי העניין. מוצרים כאמור הינם בגדר ״טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן״, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובסעיף 14ג(ד)(4) בפרט (להלן: ״מוצר בהזמנה אישית״).
  2. 15.3.לאור האמור, מבצע הפעולה מסכים ומודע לכך כי קפקה אינה מקבלת מוצר בהזמנה אישית בחזרה, ואינה מבטלת עסקה כאמור לאחר שהחל כבר ייצורו של המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק ו/או נשלח למבצע הפעולה.

15.4 בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, קפקה תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוחל בייצורה. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכות הלקוח לבטל את העסקה בגין פגם במוצר, כאמור לעיל בסעיף זה.

 1. קפקה תהיה רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
  1. 16.1.במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
  2. 16.2.במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים או שירותים המוצעים למכירה;
  3. 16.3.אם יתגלה כי אירעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מלקוחות את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
  4. 16.4.במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
  5. 16.5.אם יתברר לקפקה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכש ו/או צד ג׳ כלשהו;

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך וקפקה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי קפקה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 1. אחריות בגין מוצרים / שירותים
  1. 17.1.קפקה מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים של היצרנים, היבואנים והקמעונאים השונים הפועלים בישראל בדרך נוחה ומהירה.
  2. 17.2.אלא אם כן מצוין אחרת בדף המכירה, קפקה אינה היצרן או היבואן של המוצר שיש בדעתך לרכוש באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, קפקה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט על פי דין, האחריות בגין כל האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים.
  3. 17.3.אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר מכירה נמסרו לקפקה על-ידי הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על-ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נקבע אחרת בדף המכירה או על-פי דין.
  4. 17.4.יובהר כי קפקה עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ומקיימת בקרה על השירות הניתן על-ידם ללקוחות באתר. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הלקוחות לגבי שירות הספק לאחר הרכישה, תפעל קפקה במאמצים סבירים ומקובלים מול הספקים בכדי לנסות ולפתור את התלונות לשביעות רצון הלקוח.
  5. 17.5.נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את קפקה.
  6. 17.6.תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
  7. 17.7.קפקה ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר במקרה בו אחריות כאמור חלה על קפקה על-פי דין, אך גם במקרים אלה לא יישאו קפקה ו/או מי מטעמה בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  8. 17.8.מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 10.7 לעיל, קפקה ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם, לרבות שביתות, השבתות וכיו״ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לקפקה ו/או הספקים, ינקטו קפקה ו/או הספקים במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על-ידי הלקוח במועד הרכישה.
  9. 17.9.בכל מקרה, בכפוף להוראות סעיף 4.11 לעיל, קפקה תהיה אחראית בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים בלבד ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של קפקה או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. קפקה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהיה עילת התביעה אשר תהיה – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  10. 17.10.קפקה לא תהיה אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת, אחריות לעניינים אלה תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
 2. אחריות כללית בגין פעילות האתר
  1. 18.1.השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה ללקוח או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קפקה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
  2. 18.2.קפקה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר, וזאת בכפוף לאמור בסעיף 1.7 לעיל. יחד עם זאת, קפקה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבינלאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.
  3. 18.3.מבלי לגרוע מהאמור, קפקה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.
  4. 18.4.קפקה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי-חוקית שתיעשה על-ידי משתמשים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה של קפקה.
  5. 18.5.קפקה לא תהיה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות הקיימות (links) באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
  6. 18.6.קפקה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.
 3. מועדון קפקה
  1. 19.1.קפקה מאפשרת להירשם למועדון החברים שלה (להלן: "המועדון"). תנאי תקנון זה יחולו ביחסים בין קפקה לבין חברי המועדון, בשינויים מחויבים.
  2. 19.2.מחיר החברות יפורסם באתר והוא יכול להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של קפקה, אך מבלי לפגוע בחברותם השנתית של חברי המועדון הקיימים.
  3. 19.3.חברות במועדון מאפשרת השתתפות בקבוצות רכישה של מוצרים בהתאם ליוזמות של קפקה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  4. 19.4.פתיחת פעילותו של המועדון יכולה שתותנה בכמות נרשמים מסוימת, שתיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של קפקה. היה ותוך 3 חודשים ממועד הירשמותך כחבר המועדון, כמות כוללת של חברי המועדון לא תגיע למספר שנקבע על ידי קפקה – קפקה תחזיר לך את דמי החבר ששילמת לה.
  5. 19.5.על עסקאות רכישה לחברי מועדון יחולו תנאי תקנון זה.
  6. 19.6.קפקה תהיה אחראית על התקשרות עם ספקי מוצרים במסגרת עסקאות רכישה לחברי המועדון ותדאג להתקשרות עם ספקים איכותיים ובעלי מוניטין שיספקו את המוצרים המוזמנים בהזמנה קבוצתית.
  7. 19.7.להסרת ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם ביחס לעסקאות במסגרת המועדון קפקה לא תהיה אחראית על המוצרים עצמם, לא תספק אחריות ו/או שירות בקשר למוצרים וכיו"ב, אך תעשה כמיטב יכולתה לסייע לחברי המועדון במגעים מול הספקים בקבלת השירותים הנוגעים למוצר ובאכיפת זכויות חברי המועדון. זאת, למעט כאשר לגבי עסקה ספציפית נקבע במפורש כי קפקה תישא באחריות כלשהי ביחס לאספקת המוצרים הנרכשים באותה עסקה.
 4. תנאים נוספים
  1. 20.1.אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של קפקה ו/או מי מטעמה.
  2. 20.2.אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן קפקה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
  3. 20.3.אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה על-ידי קפקה לגבי אופיים או טיבם.
  4. 20.4.רישומי המחשב של קפקה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 5. שונות
  1. 21.1.פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל-אביב-יפו וירושלים.
  2. 21.2.כל סכסוך שהוא בינך לבין קפקה ייושבו בתביעה אישית בלבד, מבלי להזדקק לכל צורה של הליך ייצוגי. שימושך באתר מהווה וויתור מפורש ומוחלט על אפשרות להגשת תביעה ייצוגית.
  3. 21.3.התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 15 בנובמבר 2015 וניתן לשינוי בכל עת על-ידי קפקה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

קנייה מהנה מצוות קפקה!